Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2019. november 18.

Fendrik Bertalan e.v. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az alábbi tájékoztatást nyújtja azon személyek személyes adatainak kezeléséről, akiknek a személyes adatai a Fendrik Bertalan E.V. által üzemeltetett www.fendrikbertalan.hu honlapon keresztül az Adatkezelőhöz eljutnak.

Jelen tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (a továbbiakban: Infotv.) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 (EU) rendeleten (a továbbiakban: Rendelet) alapul.

Mielőtt hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást!

I. Az Adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei

Az Adatkezelő:

neve: Fendrik Bertalan E.V.

székhelye: 1034 Budapest, Zápor u. 7/B.

nyílvántartási száma: 51204745

adatvédelmi képviselője: Fendrik Bertalan

elérhetősége:  06 70 246 1884

II. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az érintettek adatait abból a célból kezeli, hogy esetenként hírlevelet küldjön, illetve a megadott telefonszámon az érintettel (továbbiakban: ügyfél) a kapcsolat felvegye. Harmadik személy részére nem adja ki.

Az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeli, melyet az érintettek az Adatkezelő részére adnak meg.

A személyes adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az általa megadott telefonszámot, a megadást követő 2 hónapig. Az adatkezelő nem továbbítja harmadik fél részére az adatokat. Az adatkezelés időtartamának lejártát követő napon az Adatkezelő a személyes adatokat – a jogszabályi kereteken belül – megsemmisíti.

Az ügyféllel való kapcsolattartás kitejed az e-mail-váltásokra, amely www.google.com levelezőrendszerén és az www.ezit.hu tárhelyszolgáltatón keresztül valósul meg. Ez esetben a fent említett szolgáltatók adatkezelési elvei az irányadók: https://cloud.google.com/security/gdpr https://www.ezit.hu/adatvedelem/

Az online konzultáció a Zoomon valósul meg, ez esetben a nevezett szolgáltató adatkezelései az irányadóak, amely a következő honlapokon elérhető: https://zoom.us/gdpr

A hirlevelek kezelése a mailchim.com nevű platformon keresztül valósul meg. A hírlevélre való felíratkozással az ügyfél elfogadja, a mailchim adatkezelési irányelveit: https://mailchimp.com/gdpr/

III. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a jelen tájékoztatásban foglaltak szerint:

  • név
  • telefonszám
  • e-mail cím

IV. Adatfeldolgozók

1. Az Adatkezelő informatikai rendszerének működtetésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja, ezáltal a személyes adatokkal végzett műveletek során azokhoz hozzáfér az alábbi adatfeldolgozó:

neve: Fendrik Bertalan E.V.

székhelye: 1034 Budapest, Zápor u. 7/B.

V. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az érintett adathordozhatósághoz való jog.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztató szerinti információkat, valamint az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) 12.000,-Ft/kérelem/érintett összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Kérjük, vegye figyelembe, amennyiben a személyes adatai törlését kezdeményezi, az Adatkezelő a kért személyes adatokat haladéktalanul törli, így előfordulhat, hogy az adatkezelés célja teljesítése érdekében nem tudja a szükséges lépéseket megtenni.

VI. Panasz

Amennyiben az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogszabályokat, az érintett bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) is fordulhat.

VII. A személyes adatok forrása

A személyes adatok a Fendrik Bertalan e.v. által üzemeltetett www.fendrikbertalan.hu honlapon keresztül kerültek megadásra az Adatkezelő részére.

Egyéb tájékoztatás

Az 1997. évi CLIV. törvény (egészségügyi törvény) értelmében Magyarországon pszichiátriai diagnózis felállítására pszichiáter szakorvos jogosult, pszichoterápia végzésére pedig kizárólag pszichoterápiás szakvizsgával rendelkező szakpszichológusok és szakorvosok. Az általam végzett tevékenység nem minősül pszichoterápiának. A pszichológiai konzultáció célja nem a mentális betegségek gyógyítása, hanem az egészséges, életvezetésre képes, de elakadásokkal vagy krízissel küzdő emberek támogatása és életminőségének a javítása, készségeik fejlesztése, és az aktuális nehézségek vagy elakadások átdolgozásával.