ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2020. június 15.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában, a www.fendrikbertalan.hu honlapon felsorolt szolgáltatások igénybe vevője (továbbiakban: Ügyfél) az alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. június 15. napján lépnek hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal ezen a weboldalon közzéteszi. Ügyfél a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Fendrik Bertalan E.V.

Adószáma: 68087597-1-41

Nyilvántartási száma: 51204745

e-mail cím: bertalan@fendrikbertalan.hu

Telefon: +36 70 246 1884

PSZICHOLÓGIAI KONZULTÁCIÓ / TANÁCSADÁS /COACHING FELTÉTELEI

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kínált szolgáltatások egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamaton alapulnak, amely nem feltétlenül tudja bizonyos eredmények elérését garantálni.

A szolgáltatás nem minősül egészségügyi ellátásnak, Szolgáltató kizárólag pszichológiai konzultációt, tanácsadást, illetve coaching szolgáltatást végez. Diagnózist, pszichoterápiát és egyéb pszichiáterek vagy klinikai szakpszichológusok hatáskörébe tartozó beavatkozásokat nem. Mentális betegségben szenvedőkkel nem foglalkozik Ebből kifolyólag az ügyfél tudomásul veszi, hogy a foglalkozás mentálhigiénés, önismereti– és személyiségfejlesztő jellegű, és nem helyettesít az orvosi, pszichiátriai, és/vagy pszichoterápiás kezelést. Az ügyfél vállalja, hogy ha az együttműködés során, ha orvosi, gyógyszeres és/vagy pszichoterápiás ellátást javasolnak, akkor lezárhatják vele a folyamatot, és átirányíthatják egy a számára megfelelőbb ellátásba. A szakszerű ellátás igénybevételét illetően a továbbiakban kizárólag őt illeti a felelősség.

Ügyfél lehet minden cselekvőképes természetes személy. Az oldal használata feltételezi, hogy Ügyfél teljes szellemi teljesítőképessége birtokában van, felelősséget tud vállalni saját sorsáért, döntéseiért.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott honlapon olvasható cikkek, blog bejegyzések nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak, tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami az Ügyfél felelőssége.

Amennyiben a szolgálató úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete nem teszik lehetővé, hogy az Ügyféllel egyeztetett célon dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához irányítsa tovább az Ügyfelet.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljes időtartama alatt az Ügyfél teljes mértékben felelős saját testi és lelki egészségéért, minden lépés és a szolgáltatás keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

A Szolgáltató kijelenti, és az Ügyfél pedig a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért az Ügyfél felel, azokért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató minden időben köteles betartani és alkalmazni a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexét és Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Etikai Kódexének előírásait, valamint szakmai munkáját az ICF Coach Kompetenciák mentén végzi.

SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE

Az Ügyfél honlapon megjelölt elérhetőségek valamelyikén (e-mail vagy telefon) előzetes bejelentkezéssel az Ügyfél saját nevének, e-mail címének, illetve telefonszámának megadásával pszichológiai konzultációt, egyéni tanácsadást, illetve coaching szolgáltatást vehet igénybe.

Ügyfél az időpontfoglalásról és az egyéb tudnivalókról visszaigazoló e-mail-t, vagy telefonos megkeresés esetén szóbeli megerősítést kap Szolgáltatótól.

A pszichológiai konzultáció és / vagy a coaching szolgáltatás az Ügyfél által a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban,

  •  személyesen, a Szolgáltató által megjelölt helyen (személyes konzultáció) vagy külön díjazás ellenében az Ügyfél által megjelölt helyszínen vagy Zoom video hívás igénybevételével történik (online konzultáció).
  • A szolgáltatás időtartama 50 perc, melytől az Ügyfél és Szolgáltató előzetesen egyeztetett közös döntése alapján el lehet térni. Mindkét fél részéről 10 perc előre nem bejelentett késés megengedett, de ha a Szolgáltató késik, akkor az ülést a késés időtartamával hosszabban kell tartani, ha az Ügyfél, akkor az időtartamba beleszámítandó a késés. 15 percet meghaladó késés esetén a konzultáció befejezettnek tekintentendő és díját meg kell fizetni.

Amennyiben a Szolgáltató az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, az ülés a Szolgáltató hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor az elmaradt ülést új időpontban (ésszerű határidőn belül) kell megtartani.

Amennyiben az Ügyfél az előre kikötött és/vagy egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, az ülés nem kezdhető meg, akkor az ülés megtartottnak tekintendő, és az ülés díja számlázásra kerül.

Bármilyen jellegű időpont változás alapvetően legkésőbb a megelőző ülés témája kell legyen. Az Ügyfél és Szolgáltató között megbeszélt időpontot az Ügyfél legkésőbb 2 munkanappal az időpont előtt mondhatja le.

Előre egyeztetett időpont lemondására az Ügyfél részéről a lefoglalt időpontot megelőző minimum 48 órával van lehetőség.

Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző kevesebb, mint 48 órával kerül sor, az Ügyfél a szolgáltatás díjának a teljes összegét köteles a Szolgáltató részére fizetni, köteles megfizetni függetlenül attól, hogy szolgáltatást később igénybe veszi-e.

Amennyiben a Szolgáltató kéri az előre egyeztetett időpont módosítását kevesebb, mint 48 órával a lefoglalt időpontot megelőzően, akkor az Ügyfél, amennyiben erre igényt tart, a következő ülés teljes díjának megfizetése elől mentesült.

DÍJAZÁS

Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által kínált szolgáltatások díjköteles szolgáltatások. Ezek igénybevétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás alapján történik.

A szolgáltatás ellenértékét Szolgáltató a honlap Díjazás menüpontjában rögzíti. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás ellenértékére vonatkozóan az Díjazás menüpontban található információ tekintendő véglegesnek és irányadónak, minden egyéb (online vagy offline felületen) található, árakra vonatkozó információval szemben.

Szolgáltató fenntartja a díjemelés jogát, amelyről az Ügyfelet a következő ülés előtt minimum 14 naptári nappal tájékoztatni köteles. A szolgáltatás Szolgáltató által meghatározott díját Ügyfél köteles megfizetni Szolgáltató részére az alábbiakban megjelölt fizetési módok valamelyikének igénybevételével.

FIZETÉSI MÓDOK

A szolgáltatás díjának megfizetése az Ügyfél választása szerint az alábbi módok igénybevételével történhet:

Személyes konzultáció / tanácsadás esetében:

Készpénzzel, a konzultációval egy időben. A díjfizetéshez az Ügyfél köteles megadni vezeték- és keresztnevét, valamint lakcímét.  A Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Online konzultáció / tanácsadás esetében:

Előre utalással, a Szolgáltató által az Ügyfél részére elküldött bankszámlaszámra.

A díjfizetéshez a Szolgáltató köteles megadni vezeték- és keresztnevét, bankszámlaszámát, valamint a bankszámlaszámot szolgáltató bank nevét.

Online konzultáció esetén a szolgáltatás díjának legkésőbb az adott ülés előtt 8 órával meg kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára, amelynek adatait Szolgáltató korábban elküldte az Ügyfél részére. A díj megérkezéséről a Szolgáltató nem tájékoztatja az Ügyfelet, csak abban az esetben, ha ezt az Ügyfél kifejezetten kéri a Szolgáltatótól.

FELELŐSSÉG

Ügyfél kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe.

Ügyfél ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok, bíróságok vagy harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek Ügyfél általi megszegése, vagy az abból eredő következmények miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben. Fentiek alapján a jogszabályi keretek között Ügyfél a jogosulttal szemben (a Szolgáltató helyett) közvetlenül köteles helytállni, ennek alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a kiszabó, megállapító hatóság, bíróság, harmadik személy részére megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató részéről már megtörtént a fentiek megfizetése, az Ügyfélnek azonnali megtérítési kötelezettsége van a Szolgáltató felé.

Szolgáltató nem felel az Ügyfél által megadott (ideértve az Ügyfél egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

A pszichológussal való konzultáció nem menti fel az Ügyfelet saját sorsa, élete fölött levő személyes felelőssége alól. Szolgáltató tükröt tart az Ügyfélnek a szolgáltatás igénybevétele során, javaslatot tesz a kezelés menetére vonatkozóan. Ennek elfogadása/betartása azonban továbbra is az Ügyfél jól megfontolt döntése kell, hogy legyen, az ő felelőssége marad. Ügyfél tetteiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Bizonyos esetekben adódhat olyan helyzet, hogy Szolgáltató más szakemberek felkeresését javasolja.

TITOKTARTÁS

Szolgáltató titoktartási kötelezettséget vállal arra, hogy az ülések során tudomására jutott bármilyen személyes adatot, információt bizalmasan kezeli, mely titoktartási kötelezettség a szolgáltatás lezárását követően is fennmarad időbeli korlátozás nélkül. Személyes adatnak minősül minden információ, ami az Ügyféllel kapcsolatba hozható, legyen az akár szóbeli, akár írásbeli. Továbbá az Ügyfél szóbeli vagy írásbeli felhatalmazása nélkül harmadik személynek nem jogosult információt kiadni az ülésen elhangzottakról. A titoktartás szabályai alól kivételt képez azon eset, mikor a Szolgáltató tudomására jut olyan információ, mely alapján valószínűsíthető az Ügyfél ön- és közveszély okozása, illegális tevékenysége vagy akár érvényes bírósági végzés vagy idézés kötelezi erre. Amennyiben fennáll az Ügyfél veszély vagy károkozása, jogosult erről az érintett hatóságokat értesíteni.

SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNÉSE

A szerződés megszűnik az Ügyfél és a Szolgáltató szóbeli közös megegyezésével, illetve azonnali hatállyal rendkívüli felmondás esetén. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. A rendkívüli felmondást a másik féllel ajánlott, tértivevényes levélben kell közölni.

Amennyiben a rendkívüli felmondásra az Ügyfél részéről került sor a teljesítés bármely szakaszában, az Ügyfél köteles a Szolgáltató részére a megrendelt szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra, valamint a Szolgáltató kárát is megtéríteni.